استارتاپ خود را در برابر چشمان
سرمایه گذاران حرفه ای و شتابدهنده ها قرار دهید.

رو به رشدترین استارتاپ ها را پیدا کنید.

اطلاعات حساس و کاملتر صرفاً برای سرمایه گذاران و شتاب دهنده های ثبت شده قابل مشاهده است. ثبت نام شتابدهنده و سرمایه گذار

درخواست پیش نمایش

قرار داد اخلاقی نوپاهاب با استارتاپ ها

اطلاعاتی که از استارتاپ شما به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد، شامل نام، لوگو، توضیح کوتاه استارتاپ شما، آدرس وبسایت/اپ و نام بنیانگذاران است.

اطلاعات بیشتر از استارتاپ شما صرفاً به سرمایه گذاران و شتابدهنده های تایید اعتبار شده و با اجازه شما نمایش داده خواهد شد و هدف آن جذب سرمایه گذاری برای استارتاپ شماست.

badge

جدیدترین استارتاپ ها

استارتاپ های بیشتر