استارتاپ خود را در برابر چشمان سرمایه‌گذاران قرار دهید

ارتباط موثر بین استارتاپها و سرمایه‌گذاران
لیست همه اجزای زیست بوم

قرار داد اخلاقی نوپاهاب با استارتاپ ها

اطلاعاتی که از استارتاپ شما به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد، شامل نام، لوگو، توضیح کوتاه استارتاپ شما، آدرس وبسایت/اپ و نام بنیانگذاران است.

اطلاعات بیشتر از استارتاپ شما صرفاً به سرمایه گذاران و شتابدهنده های تایید اعتبار شده و با اجازه شما نمایش داده خواهد شد و هدف آن جذب سرمایه گذاری برای استارتاپ شماست.

badge

درباره ما

نوپاهاب با هدف ایجاد ارتباط موثر و فرصت‌سازی در زمینه ارتباط میان استارتاپ‌ها با باقی اعضای زیست‌بوم نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شتابدهنده‌ها، فضاهای کار مشترک، انجل گروپ‌ها و افراد موثر است.

تمرکز نوپاهاب بر روی امکان جستجوی موثر و ساخت زیرساخت تعاملی با افراد و اعضای زیست‌بوم، مدیریت پروسه‌های بررسی، جذب و پذیرش برای صندوق‌ها و شتاب‌دهنده‌هاست.