موضوع آزاد
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
موضوع آزاد بستری است برای نشر و توزیع محتوای کاربران خود که بر روی ایجاد شبکه ای از نویسندگان، متفکرین، مدیران و افراد تاثیر گذار در فضای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران تمرکز دارد.
حوزه فعالیت :‌
User Generated Content Media Social Media
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

عليرضا رضايي مدیر محصول بنیانگذار

شروع گفتگو

رضا اکبری مدیر فنی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.