دیجی تسک (اپلیکیشن منشی)
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
این یک اپلیکیشن یادآوری کننده است که هر گونه یادآوری را شامل می شود؛ با این حال در فاز نخست فقط به موضوعی خاص می پردازد. در فاز نهایی، ورود نیروی انسانی به عنوان یادآوری کننده پیش بینی شده است.
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
Mobile Tourism
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
فقط یک ایده
نوع :‌
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

مونا خیراوران ایده پرداز بنیانگذار

شروع گفتگو

محمدعلی حامی ایده و مشاور بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.