درخواست عضویت در نوپاهاب

عضویت به عنوان شتابدهنده، صندوق سرمایه گذاری و انجل اینوستور از آنجایی که امکان مشاهده اطلاعات حساس تر استارتاپ ها را محیا می کند، صرفاً پس از تایید هویت حرفه ای آنها توسط نوپاهاب امکان پذیر است. لطفاً در فرم ثبت نام حتماً نام شتاب دهنده یا صندوق سرمایه گذاری خود را به درستی ثبت نمایید.